Suldal kommune innfører lokal forskrift frå 18. mars kl 00.00.
Som følgje av utviklinga i smittesituasjonen på Haugalandet har kommunane  Sauda, Etne og Suldal beslutta iverksetjing av lokal forskrift for perioden 18. mars. til 23. mars. Bakgrunnen er aukande smitte i regionen. 
Suldal kommune iverkset med bakgrunn i både nasjonal og lokal situasjon eiga Covid- 19 forskrift for å hindre smitte i Suldal. Forskrifta er fastsett av kommunelegen i Suldal kommune 17. mars 2021 med heimel i lov av 5. august 1994 nr 55 om vern mot smittsame sjukdommar § 4-1. 
Forskrifta gjeld alle personar, organisasjonar og verksemder med fast eller mellombels opphald i Suldal kommune.
Hovudinnhald i forskrifta:
Stenging av verksemder
a) Treningssenter, likevel slik at følgjande tilbod kan halde ope:
1. Rehabilitering og opptrening som blir tilbydd individuelt eller i mindre grupper på inntil fem personar med arrangør.
2. Individuell trening og behandling som krev timeavtale.
b) Suldal bad, likevel slik at følgjande tilbod kan halda ope:
1. Skulesymjing
2. Rehabilitering og opptrening som blir tilbydd individuelt eller i mindre grupper på inntil fem personar med arrangør.
3. Anna individuell behandling som det kan bestillast time til og der bad er del av behandlinga.
c) Museum

«