Vel stad

Ryfylke bygningsvernsenter

Ryfylke bygningsvernsenter er den utovervende delen av arbeidet Ryfylkemuseet gjer knytt til bygningsvern og tradisjonshandverk. Me hjelper gjerne privatpersonar som ønsker å ta vare på gamle hus og bygningsdelar, og som ønsker å lære om den handlingsborne kunnskapen.

Ryfylkemuseet har gjennom mange år opparbeidd ei brei erfaring innanfor dette temaet. Handverkarane ved Ryfylkemuseet har kompetanse til å gi gode råd i samband med restaurering og kan levere handverkstenester på høgt nivå.

Hjå oss legg me stor vekt på å ta vare på den handlingsborne kunnskapen. Det betyr at me prioriterer prosessuell autentisitet, som vil seie at me gjer ting slik det tradisjonelt har vore gjort. Me kan tilby autentisk tilverka materialar frå tre på rot til ferdig bygningsdel. Verkstadarbeidet blir gjort med handverktøy, og me bruker kortreiste materialar som er valt til formålet.

Ryfylkemuseet tilbyr tenester til heile Vestlandet, men me er først og fremst eit regionmuseum for Ryfylke. Me tilbyr derfor rabatterte tenester for innbyggarar og eigedomar i dette området. Prisane under gjeld for kalenderåret 2022 og er lista opp først for Ryfylke, etterfølgde av prisane for andre.

Nyheit: Frå hausten 2021 kan me tilby ein gratis første synfaring med rådgiving på staden for privatpersonar som er eigarar av bygningar i Suldal kommune. Sjå meir informasjon om dette prøveprosjektet lengre nede på sida.

Kva tilbyr me?

Eit av formåla til Ryfylkemuseet er å arbeide for at kulturminna blir verna og nytta der dei høyrer heime. Me skal bidra til å ta vare på historia, og dei bygde omgivnadene høyrer med.

For deg som eig eit gamalt hus, vil dette seie at me kan hjelpe deg med råd og rettleiing om korleis du best kan ta vare på bygningsarven. Me kan utføre restaurering eller reproduksjon av bygningsdelar etter antikvariske prinsipp, og me tilbyr kurs innan bygningsvern. Me har dessutan eit lite utval av brukte bygningsdelar frå gamle hus.

Under er ei liste tenester me tilbyr. Har du eit spesielt prosjekt som ikkje passar inn i kategoriane under, er det berre å ta kontakt!

Kva tilbyr me ikkje?

Museet gir ikkje økonomisk støtte til private prosjekt, og det er heller ingen garanti for at samarbeid med oss fører med seg midlar frå støtteordningar.

Me ønsker ikkje å vere ein konkurrent i den private marknaden, men vil tilby tenester som er lite tilgjengelege i regionen vår.

Ryfylkemuseet har inga myndigheitsrolle. Det betyr at du som privatperson kan få ei fagleg vurdering og råd utanom det offentlege avgjerdsapparatet.

Fagleg rådgiving

Ryfylkemuseet får jamleg førespurnader frå private som treng råd til eige prosjekt. Me deler gjerne vidare den kunnskapen me har, og hjelper der me kan. Enkle spørsmål tek me oss ikkje betalt for, medan meir omfattande arbeid som me må bruke nokre timar på, gjer me etter pris avtalt på førehand.

Ta gjerne kontakt med oss!

Enkle spørsmål er gratis, meir omfattande arbeid gjer me etter ein timepris på 850 kr (eks. mva.).

Rådgiving i byggeprosjekt

Ryfylkemuseet har kontinuerlege oppgåver knytte til vedlikehald og restaurering av verneverdige/freda anlegg, og handverkarane hjå oss har gjennom åra opparbeidd seg ei brei erfaring innan dette arbeidet. Har du eit bygge- eller restaureringsprosjekt der du treng fagleg rådgiving innan bygningsvern, hjelper me gjerne til.

NB! Me tilbyr ikkje tenester som går i konkurranse med lokale handverkarar, men utfører nisjetenester innan museale/antikvariske felt.

Prisen varierer ut frå omfanget og må vurderast i kvart enkelt tilfelle. Gjeldande timepris er 850 kr (eks. mva.).

Synfaring

Ønsker du råd om korleis du skal halde ein gamal bygning ved like? Er du i tvil om du skal rive eller sette i stand? Lurer du på kva tiltak som bør prioriterast? Er du usikker på kva støtteordningar som kan vera aktuelle? Då kan du få besøk av ein av handverkarane eller antikvarane frå Ryfylkemuseet.

Pris for bygningar i andre kommunar vil variere ut frå omfanget og blir fakturert etter medgått tid. Gjeldande timepris er 850 kr (eks. mva).

Uttale

Ryfylkemuseet får med jamne mellomrom førespurnader frå privatpersoner om å gi ein uttale for eit tiltak på eldre bygningar. Som hovudregel gir me dette etter ein første synfaring.

Ein uttale frå oss er typisk eit dokument som beskriv historikken og tilstanden til bygget. Ryfylkemuseet har eit rikt arkiv som i mange tilfeller kan basere oss på til dette formålet. Viss det er ønskeleg kan me også sei noko om me vil tilrå eit prosjekt eller ikkje.

Pris vil variere ut frå omfanget og blir fakturert etter medgått tid. Dei fleste uttaler kjem på om lag 2 125 kr (eks. mva.).*

Tilstandsvurdering

Tilstandsvurderinga har eit større omfang enn ein uttale. Dette er eit arbeid som krev ein grundig synfaring på plassen. Her utarbeidar me ei oversikt over alle bygningselementa i huset. Me set tilstandsgrad og konsekvensgrad på dei bygningsdelane me kan kome til, supplert med nokre tilrådingar. Dette er typisk eit dokument som blir brukt for å få pris på arbeidet av utøvande handverkarar, som igjen kan brukast for å søke om tilskot. Tilstandsvurderingar frå Ryfylkemuseet er basert på NS-EN 16096:2012. Me undersøker normalt ikkje tekniske anlegg og utandørs konstruksjoner som ikkje høyrer til bygningen (t.d. veg- og hageanlegg).

Prisen vil variere ut frå omfanget og blir fakturert etter medgått tid. Typisk vil eit mindre bustadhus hamne omkring 6 375 kr (eks. mva.).*

Antikvarisk verkstad

Ryfylkemuseet jobbar jamleg med restaurering eller reproduksjon av bygningsdelar. Me har òg ein eigen laftehall til større prosjekt.

Me kan i tillegg lage verktøy tilpassa spesielle oppgåver. Døme på dette kan vere profilhøvlar eller liknande.

Prisen for slike tenester varierer ut frå omfanget og må vurderast i kvart enkelt tilfelle.

Delebutikk

Mange eldre bygningsdelar er av svært høg kvalitet og kan han lang levetid med rett vedlikehald. Ryfylkemuseet er i ferd med å bygge opp eit utval av bygningsdelar for gjenbruk.

Treng du eit gamalt vindauge, ei dør, gamle takpanner eller liknande, er det berre å ta kontakt, så skal me sjå kva me har inne.

Prisen varierer etter kva bygningsdel det er snakk om. Generelt er det låge priser på dette hjå oss, då me ønsker å stimulere til gjenbruk.

Kurs

Ei av oppgåvene til Ryfylkemuseet er å spreie kunnskap om bygningsvern og tradisjonshandverk. Me arrangerer med jamne mellomrom kurs innan restaurering eller anna knytt til bygningsvernet. Ofte bli kursa haldne i samband med vedlikehaldet av museet sine eigne anlegg, men er det eit spesielt spanande eksternt prosjekt, kan kursing inngå som ein del av dette.

Døme på kurs me har hatt, er restaurering av vindauge, vedlikehald og produksjon av verktøy, laftekurs, neverriving og liknande.

Følg med på kalenderen vår for å sjå kva som skjer!

Bli Medlem