Vel stad

LEDIGE STILLINGAR

Avdelingsleiar formidling

Om stillinga/samandrag
Ryfylkemuseet har ledig 100% fast stilling som leiar av formidlingsavdelinga. Har du erfaring med personalleiing og prosjektleiing, er løysingsorientert, positiv og likar å ha mange ballar i lufta? Har du i tillegg erfaring frå museum, eller anna relevant formidling? Då vil vi gjerne prate med deg!

Om oss
Ryfylkemuseet er eit kulturhistorisk museum stifta i 1981 med 18 fast tilsette og eit par større prosjektstillingar. Vi har samlingar og anlegg i og frå heile Ryfylke, ein region med store variasjonar frå øylandskap i vest til fjord- og fjellandskap i aust. Museet har hovudsete på Sand i Suldal, men dekker òg kommunane Sauda, Hjelmeland, Strand og Kvitsøy, og deler av Sandnes kommune (Forsand) og Stavanger kommune (Finnøy og Rennesøy). Satsingsområda våre er inkludering og kulturelt mangfald, i tillegg til immateriell kulturarv med særskilt fokus på folkemusikk, bygningsvern og den berekrafta som ligg i tradisjonshandverk.

Ryfylkemuseet har fagavdelingar som skal ivareta den museale verksemda. Formidlingsavdelinga består for tida av fire personar, med tre årsverk, i tillegg til eit varierande tal sommarvertar og midlertidig tilsette. Avdelinga har eit breitt arbeidsfelt med stor variasjon i kvardagen.

Arbeidsoppgåver
Avdelingsleiaren inngår i eit team med mangfaldige arbeidsoppgåver. Blant oppgåvene til avdelinga er skuleopplegg, sommar- og julesesong, guiding, utvikling og gjennomføring/produksjon av formidlingsopplegg, digital formidling, publikumsrelasjonar, artikkelskriving, marknadsføring, deltaking i felles forskings- og dokumentasjonsprosjekt, og meir til.

Som avdelingsleiar vil du ha personal-, budsjett- og resultatansvar for avdelinga. Stillinga inngår i leiargruppa på museet og rapporterer til direktøren.

Kontorstad er Sand, men avdelinga har ansvar for anlegg i heile regionen og ein del reiseverksemd må påreknast.

Dine oppgåver vil omfatte

 • Leie avdelinga, inkl. administrativt arbeid, koordinering og årsplanlegging.
 • Følge opp faste medarbeidarar, midlertidig tilsette og frivillige. Dette inneber òg planlegging og gjennomføring av sommarsesong.
 • Overordna ansvar for profilering og PR.
 • Utvikle og styre prosjekt, inkludert skriving av prosjektskildringar og søknadar, oppfølging og rapportering.
 • Bidra til det faglege arbeidet i avdelinga, til dømes under arrangement, formidlingsopplegg, eller liknande. I tillegg skal du til tider jobbe med presentasjonar, foredrag og fagartiklar.
 • Legge til rette for og bidra til eit godt arbeidsmiljø.

Vi har vore gjennom eit generasjonsskifte som har endra kva slags kompetanse vi har i organisasjonen. I tillegg skal vi neste år begynne med ei revidering av den strategiske planen vår. Vi vil difor også vurdere strukturen i avdelinga og oppgåvefordeling. Det betyr at du har sjanse til å vere med på å utforme din eigen arbeidsplass og gi avdelinga ei ny retning.

Krav og kvalifikasjonar
Det er ulike fagbakgrunnar og kompetanse som kan vere interessante for den stillinga. Vi vil vurdere kompetansen din ut frå korleis den passar inn og styrkar kompetansen i avdelinga som heilheit. For oss er det viktig at du passar inn i teamet, og vi vil difor legge vekt på personleg dugleik.

Viss du kan svare ja på mange av punkta nedanfor, vil vi gjerne høyre frå deg.

Vi ønskjer oss at du:

 • Er initiativrik og engasjert
 • Er beslutningsdyktig og løysingsorientert
 • Er ein tydeleg og samlande leiar
 • Er positiv og bidrar til det gode arbeidsmiljøet vårt
 • Liker å ha mange ballar i lufta og klarer å halde styr på dei
 • Samarbeider godt med andre, men trivst òg i sjølvstendig arbeid

Dette bør du ha:

 • Høgare utdanning i relevante fag, t.d. pedagogikk, eventmanagement, PR og marknadsføring, kulturleiing, mm.
 • Erfaring med personalleiing og gjerne omstillingsprosessar
 • Erfaring med prosjektleiing
 • Erfaring med utarbeiding av prosjektomtalar, søknadar, o.l.
 • Erfaring frå museum eller liknande kulturinstitusjonar
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne

I tillegg er det ein fordel at du kan noko av dette:

 • Arbeid med frivillige
 • Digital formidling
 • Utstillingsproduksjon
 • PR og marknadsføring
 • Forsking og dokumentasjonsprosjekt
 • Nynorsk

Stillinga inneber ein del reising i regionen og du må difor ha førarkort for bil.

Vi kan tilby:

 • Eit inspirerande arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske kollegaer
 • Medlemskap med pensjonsordning og forsikringar i KLP
 • Løn etter avtale og arbeidsvilkår etter Museumsoverenskomsten
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hjelp til å finna bustad i Suldal
 • Moglegheit for fagleg utvikling

Søknadsfrist 14. juni

Tiltreding snarast.
Søknad med cv og referansar skal sendast til post@ryfylkemuseet.no. For meir opplysningar, ta kontakt med Anna Ehrhardt, 919 09 132, eller Sanja Ignjatic, 480 62 758.

Bli Medlem