Vel stad

LEDIGE STILLINGAR

Ryfylkemuseet er regionmuseum for åtte kommunar i Ryfylke. Hovudsete og kontorstad er på Sand i Suldal kommune. Museet vart etablert i 1981 og har i dag 20 anlegg, fleire med faste opningstider. Museet har 18 fast tilsette i ca. 13 årsverk. Hovudsatsingsområda er bygningsvern, folkemusikk, kulturelt mangfald og immateriell kulturarv. Barn og ungdom er ei prioritert målgruppe for museet. Administrasjonsspråket er nynorsk.

Vi er på leit etter:

AVDELINGSLEIAR/KONSERVATOR, 100%
MUSEUMSHANDVERKAR, 100%
MUSEUMSVERT/KONTORMEDARBEIDAR, 50-60%

 

AVDELINGSLEIAR/KONSERVATOR, 100%

 Samlingsavdelinga omfattar ansvar for museet sine samlingar av gjenstandar, foto, privatarkiv, lyd- og filmopptak. 

Vår avdelingsleiar for samlingsavdelinga skal pensjonere seg, og vi søker etter ein etterfølger i 80-100% stilling.

AVDELINGSLEIAR/KONSERVATOR

Samlingsavdelinga har to faste stillingar: Avdelingsleiar og arkivar (80%), samt eventuelle prosjektstillingar. Avdelingsleiaren inngår i leiargruppa ved museet. Det ligg personal- og budsjettansvar til stillinga. Avdelingsleiaren har også resultatansvar og eit overordna ansvar for drift og utvikling av avdelinga. Personleg dugleik vil vere ein viktig faktor.

Arbeidsoppgåver

 • Utarbeide planar for og leia arbeidet med museet si samlingsforvalting.
 • Etablera gode rutinar for samlingsutvikling, dokumentasjon, bevaring, konservering og tilgjengeleggjering av museet sine samlingar.
 • Utvikling og vedlikehald av IT-kompetanse knytt til katalogisering og digitalisering av samlingane. Museet sine digitale samlingsverktøy er Primus og Asta.
 • Ansvar for vedlikehald og struktur i museet sitt digitale magasin.
 • Delta i samarbeid om samlingsforvalting for musea i Rogaland.
 • Ansvar for samarbeid med gjenstandsteamet og fotoarkivar i Fellestenestene for musea i Rogaland.
 • Delta i museets forskingsarbeid.

Me ønskjer at:

 • Du har erfaring frå museumsarbeid, konservering og/eller arbeid med samlingsforvalting i museum.
 • Du har høgare utdanning i museumsrelevante fag.
 • Du har erfaring med forsking og publisering.
 • Du har god IT-kompetanse.
 • Du evner å skape ein utviklingsorientert kultur.
 • Du har erfaring med å skrive prosjektbeskrivingar og søknader.
 • Du er positiv og bidrar til det gode arbeidsmiljøet vårt.
 • Det er ein fordel om du har konservatorgodkjenning frå Museumsforbundet.
 • Du er systematisk og strukturert.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Me tilbyr:

 • Gode høve til fagleg og personleg utvikling.
 • Eit inspirerande arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske kollegaer.
 • Medlemskap med pensjonsordning og forsikringar i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • Løn og arbeidsvilkår etter Museumsoverenskomsten. Stillinga vil bli plassert i stillingskode 1003 avdelingsleder.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Høve til aktiv deltaking i nasjonale og internasjonale fagmiljø.
 • Kontor med flott utsikt til fjord og fjell.
 • Hjelp til å finna bustad i Suldal.

Museet er desentralisert med mange anlegg i regionen. Stillinga vil medføra ein del reising, så du må ha førarkort klasse B. Vi ønskjer tiltreding snarast.

Spørsmål om stillinga kan rettast til direktør Anna Ehrhardt, tlf. 919 09 132, eller avtroppande avdelingsleiar Trygve Brandal, tlf. 919 05 602.

Søknad med CV og referansar kan sendast til post@ryfylkemuseet.no. Søknadsfrist: 30.1. 2019.

Original vitnemål, attestar og annan dokumentasjon må leggast fram etter nærmare førespurnad.

MUSEUMSHANDVERKAR, 100%

Ryfylkemuseet forvaltar 85 bygningar og to større antikvariske båtar, og er det største bygningsmuseet i Rogaland. Bygningssamlinga representerer eit stort spenn i alder, sosial tilknyting, bruksområde og byggeteknikk. Ryfylkemuseet har lenge arbeidd med dokumentasjon av den lokale byggeskikken og handverket som har skapt den.

Museet har eit ansvar for også å ta vare på sjølve handverket, den immaterielle kulturarven, og arbeider med å atterreisa og spreia kunnskapen om dei gamle tradisjonelle bygningsfaga for å sikra kvaliteten på arbeidet med bygningane slik at dei kan stå fram som truverdige referanseobjekt for den lokale bygningsarven.

Arbeidet med bygningsvern er organisert i ei bygningsavdeling som har ein fast tilsett antikvar/avdelingsleiar og tre museumshandverkarar. Ryfylkemuseet er godkjent opplæringsbedrift for lærling i tømmerfag.

MUSEUMSHANDVERKAR

Har du utdanning innanfor tømrarfaget e.l. og erfaring med restaurering av kulturhistoriske bygningar og/eller fartøy? Brenner du for tradisjonshandverk og vil gjerne lære meir om det? Då vil vi gjerne høyre frå deg.

Ein av våre museumshandverkarar skal pensjonere seg, og vi søker etter ein etterfølgar i 100% stilling. Vi ønskjer tiltreding 1.august 2019.

Museumshandverkaren er ein del av bygningsavdelinga. Hovudsete er Sand i Suldal, men avdelinga har ansvar for vedlikehald av museets anlegg spreidd i heile Ryfylke. Vi søker ein person som kan arbeide sjølvstendig og i team. Avdelinga har ansvar for vedlikehald av eigne anlegg, og det inneberer mange forskjellige oppgåver og ein variert arbeidskvardag. Vi ønsker oss difor ein kollega som er løysningsorientert, fleksibel og allsidig. Personlig dugleik vil bli vektlagt.

Ved større restaureringsprosjekt kan det bli aktuelt at museumshandverkaren får ansvar for ein arbeidsgjeng. Ryfylkemuseet har ein lang tradisjon med å arrangere kurs i tradisjonelle handverk, og ønsker å vidareutvikle satsinga på formidling av bygnings- og fartøyvern. Vi ønsker oss difor ein kollega som er komfortabel med å formidle kunnskap, for eksempel som kursleiar eller under arrangement.

Arbeidsoppgåver:

 • Restaurering og vedlikehald av antikvariske bygningar og anlegg.
 • HMS og deltaking i beredskaps- og sikringsarbeid.
 • Utføre tilsyn, internkontroll, drift og vedlikehald av bygg og anlegg.
 • Bidra i registrering og prioritering av tiltak som må gjennomførast.
 • Følgje opp eksterne leverandører og leveransar i eigne bygg.
 • Dokumentasjon og registreringsarbeid av antikvariske bygningar og fartøy.

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning innan tømrarfaget eller anna relevant handverksfaglig utdanning. Omfattande erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Kompetanse og erfaring frå restaurering/vedlikehald av antikvariske bygningar og/eller fartøy og kunnskap om eldre byggeteknikkar og byggeskikk.
 • Erfaring frå museum.
 • Interesse for og gjerne kompetanse i tradisjonshandverk.
 • Sertifikat for BE trengs i stillinga.
 • Det er ein fordel med kurs innan HMS, stillas o.l.

Me ønskjer at

 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • du er initiativrik, målretta og resultatorientert.
 • du evner å skape ein utviklingsorientert kultur.
 • du er positiv og bidrar til det gode arbeidsmiljøet vårt.
 • du liker å lære meir og ønsker å utvikle deg i jobben.

Me tilbyr:

 • Gode høve til fagleg og personleg utvikling.
 • Eit inspirerande arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske medarbeidarar.
 • Medlemskap med pensjonsordning og forsikringar i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • Løn og arbeidsvilkår etter Museumsoverenskomsten. Stillinga er plassert i stillingskode 1136 driftsteknikar.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Høve til aktiv deltaking i nasjonale og internasjonale fagmiljø.
 • Hjelp til å finna bustad i Suldal.

Spørsmål om stillinga kan rettast til avdelingsleiar Stina Ekelund Erlandsen, tlf. 919 05 106, eller driftsleiar Sven Hoftun, tlf. 959 09 447.
Søknad med CV og referansar kan sendast til post@ryfylkemuseet.no. Søknadsfrist: 30.01.2019
Original vitnemål, attestar og annan dokumentasjon må leggast fram etter nærmare førespurnad.

MUSEUMSVERT/KONTORMEDARBEIDAR, 50-60%

Nesasjøhuset er hovudsetet til Ryfylkemuseet. Huset ligg flott til i Nordenden på Sand i Suldal kommune. Her er det museets administrasjon, i tillegg til utstillingar, museumsbutikk, ein kafé og ei rekke arrangement gjennom året.

MUSEUMSVERT/KONTORMEDARBEIDAR i 50-60%

Har du erfaring med økonomi? Er du blid, imøtekommande og har lett for å prate med folk? Er du glad i sal og service og vil du ha variasjon i arbeidsdagen? Synast du i tillegg at det er gøy med kulturhistorie? Då vil vi veldig gjerne høyre frå deg!

Grunna permisjonar lyser museet ut eit engasjement/vikariat i 50-60%, med moglegheit til utviding i t.d. skuleferier. Engasjementet er fram til 31.12.2019. Stillinga har arbeidsplass i Nesasjøhuset og inngår i vaktordning for museumsvertane. Det inneber jobb i museets opningstid og opp til 2 søndagsvakter i månaden. Stillinga er todelt med oppgåver som kontormedarbeidar og museumsvert.

Arbeidsoppgåver:
Som kontormedarbeidar skal du jobbe med post-, ekspedisjons- og sentralbordtenester, og bidra til løypande behandling av inngåande fakturaer, kundar, varebestilling, leverandørar, samt andre administrative oppgåver. Du må ha ein grunnleggande forståing for administrative system og noko kompetanse innan økonomi. Nødvendig opplæring vil bli gitt, men du bør ha utdanning eller lengre erfaring innan feltet.

Som museumsvert er du museets ansikt utad. Du tar i mot besøkande med eit smil og på ein profesjonell måte. Du betener kassen og har ansvar for museumsbutikken og kafeen. Du må vere serviceorientert, påliteleg og klare å halde hovudet kaldt når det blir travelt. Du skal få ansvar for å lage og følge opp vaktlista for museumsvertane og inngå sjølv i vaktlista. Det inkluderer noko søndagsarbeid.

Personlig dugleik vil bli vektlagt.

Me ønskjer at

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er initiativrik, handlekraftig, sjølvstendig og resultatorientert.
 • Du bidrar til å skape en utviklingsorientert kultur.
 • Du er positiv og bidrar til det gode arbeidsmiljøet vårt.

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning innan økonomi og administrasjon er ønskeleg.
 • Erfaring med administrative oppgåver og butikk eller anna salsverksemd.
 • Gode datakunnskapar

Me tilbyr:

 • Eit inspirerande arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske tilsette.
 • Medlemskap med pensjonsordning og forsikringar i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • Løn og arbeidsvilkår etter Museumsoverenskomsten. Stillinga er plassert i stillingskode 1065 konsulent.
 • Variert arbeidskvardag.

Spørsmål om stillinga kan rettast til kontorleiar Sanja Ignjatic, tlf. 480 62 758, eller avdelingsleiar Janneke Wijgergangs, tlf. 911 12 973.
Søknad med CV og referansar kan sendast til post@ryfylkemuseet.no. Søknadsfrist: 30.01.2019
Original vitnemål, attestar og annan dokumentasjon må leggast fram etter nærmare førespurnad.

Bli Medlem